شرکت پلاستونیک

مخزن 70 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 70 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 70 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک,تولید شده از پلی اتیلن food grade..

8,847,000ریال 9,830,000ریال

مخزن 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food grad..

9,809,100ریال 10,899,000ریال

مخزن 100 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 100 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 100 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک,تولید شده از پلی اتیلن food grad..

9,334,800ریال 10,372,000ریال

مخزن 100 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 100 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food grad..

10,350,000ریال 11,500,000ریال

مخزن 200 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 200 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 200 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک,تولید شده از پلی اتیلن food grad..

16,443,000ریال 18,270,000ریال

مخزن 200 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 200 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 200 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gra..

20,163,600ریال 22,404,000ریال

مخزن 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک , تولید شده از پلی اتیلن food gr..

18,179,100ریال 20,199,000ریال

مخزن 250 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 250 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 250 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gra..

21,350,700ریال 23,723,000ریال

مخزن 300 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 300 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 300 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک , تولید شده از پلی اتیلن food gr..

18,666,000ریال 20,740,000ریال

مخزن 300 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 300 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 300 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gra..

22,527,000ریال 25,030,000ریال

مخزن 400 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 400 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک , تولید شده از پلی اتیلن food gr..

25,020,000ریال 27,800,000ریال

مخزن 400 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 400 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 400 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gra..

27,794,700ریال 30,883,000ریال

مخزن 500 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 500 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 500 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن fo..

34,965,225ریال 40,895,000ریال

مخزن 500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک , تولید شده از پلی اتیلن food gr..

27,483,300ریال 30,537,000ریال

مخزن 500 لیتری افقی سه لایه آبانو

مخزن 500 لیتری افقی سه لایه آبانو

مخزن 500 لیتری افقی سه لایه آبانو، تولید شده از پلی اتیلن food grade م..

26,577,675ریال 31,085,000ریال

مخزن 500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gra..

32,677,245ریال 38,219,000ریال

مخزن 700 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 700 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 700 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن fo..

49,672,800ریال 55,192,000ریال

مخزن 700 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 700 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 700 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک , تولید شده از پلی اتیلن food gr..

43,121,700ریال 47,913,000ریال

مخزن 700 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 700 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 700 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gra..

46,422,000ریال 51,580,000ریال

مخزن 750 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 750 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 750 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن fo..

50,869,800ریال 56,522,000ریال

مخزن 750 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 750 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 750 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک , تولید شده از پلی اتیلن food gr..

45,306,900ریال 50,341,000ریال

مخزن 750 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 750 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 750 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gra..

47,541,600ریال 52,824,000ریال

مخزن 1000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 1000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 1000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن f..

57,449,160ریال 67,192,000ریال

مخزن 1000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 1000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 1000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک , تولید شده از پلی اتیلن food g..

51,873,300ریال 57,637,000ریال

مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه آبانو

مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه آبانو

مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه آبانو، تولید شده از پلی اتیلن food grade ..

46,300,815ریال 54,153,000ریال

مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gr..

53,690,580ریال 62,796,000ریال

مخزن 1500 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 1500 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 500 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن fo..

88,137,000ریال 97,930,000ریال

مخزن 1500 لیتری افقی سه لایه آبانو

مخزن 1500 لیتری افقی سه لایه آبانو

مخزن 1500 لیتری افقی سه لایه آبانو، تولید شده از پلی اتیلن food grade ..

67,598,865ریال 79,063,000ریال

مخزن 1500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 1500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 1500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gr..

82,370,700ریال 91,523,000ریال

مخزن 2000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 2000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 2000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن f..

106,061,895ریال 124,049,000ریال

مخزن 2000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 2000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 2000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک , تولید شده از پلی اتیلن food g..

100,073,700ریال 111,193,000ریال

مخزن 2000 لیتری افقی سه لایه آبانو

مخزن 2000 لیتری افقی سه لایه آبانو

مخزن 2000 لیتری افقی سه لایه آبانو، تولید شده از پلی اتیلن food grade ..

87,322,005ریال 102,131,000ریال

مخزن 2000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 2000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 2000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gr..

99,123,570ریال 115,934,000ریال

مخزن 3000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 3000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 3000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن f..

167,130,000ریال 185,700,000ریال

مخزن 3000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 3000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 3000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک , تولید شده از پلی اتیلن food g..

152,521,200ریال 169,468,000ریال

مخزن 3000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 3000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 3000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gr..

156,195,000ریال 173,550,000ریال

مخزن 4000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 4000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 4000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن f..

237,776,400ریال 264,196,000ریال

مخزن 4000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 4000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 4000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک , تولید شده از پلی اتیلن food g..

216,250,200ریال 240,278,000ریال

مخزن 4000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 4000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 4000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gr..

222,220,800ریال 246,912,000ریال

مخزن 5000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 5000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک

مخزن 5000 لیتری افقی آنتی باکتریال پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن f..

316,911,600ریال 352,124,000ریال

مخزن 5000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 5000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک

مخزن 5000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک , تولید شده از پلی اتیلن food g..

289,076,400ریال 321,196,000ریال

مخزن 5000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 5000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک

مخزن 5000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gr..

296,179,200ریال 329,088,000ریال

مخزن 80 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک

مخزن 80 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک

مخزن 80 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک,تولید شده از پلی اتیلن food grad..

7,426,800ریال 8,252,000ریال

مخزن 80 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک

مخزن 80 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک

مخزن 80 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gra..

8,132,400ریال 9,036,000ریال

مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک

مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک

مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک,تولید شده از پلی اتیلن food gra..

9,334,800ریال 10,372,000ریال

مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک

مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک

مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک ، تولید شده از پلی اتیلن f..

10,350,000ریال 11,500,000ریال

مخزن 150 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک

مخزن 150 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک

مخزن 150 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک,تولید شده از پلی اتیلن food gra..

10,728,900ریال 11,921,000ریال

مخزن 150 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک

مخزن 150 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک

مخزن 150 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gr..

13,769,100ریال 15,299,000ریال

مخزن 220 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک

مخزن 220 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک

مخزن 220 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک,تولید شده از پلی اتیلن food gra..

15,120,000ریال 16,800,000ریال

مخزن 220 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک

مخزن 220 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک

مخزن 220 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک، تولید شده از پلی اتیلن food gr..

18,657,000ریال 20,730,000ریال

نمایش 1 تا 50 از 157 (4 صفحه)