لوله و اتصالات پلیکا

لوله فاضلابی پارس پلاست 3 * 63

لوله فاضلابی پارس پلاست 3 * 63

یکی دیگر از محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های پلیکا یا pvc با کیفیت..

60,079تومان

لوله فاضلابی پارس پلاست 3 * 75

لوله فاضلابی پارس پلاست 3 * 75

یکی دیگر از محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های پلیکا یا pvc با کیفیت..

69,291تومان

لوله فاضلابی پارس پلاست 3 * 90

لوله فاضلابی پارس پلاست 3 * 90

یکی دیگر از محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های پلیکا یا pvc با کیفیت..

85,769تومان

لوله فاضلابی پارس پلاست 3.2 * 110

لوله فاضلابی پارس پلاست 3.2 * 110

یکی دیگر از محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های پلیکا یا pvc با کیفیت..

111,735تومان

لوله فاضلابی پارس پلاست 3.2 * 125

لوله فاضلابی پارس پلاست 3.2 * 125

یکی دیگر از محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های پلیکا یا pvc با کیفیت..

128,449تومان

لوله فاضلابی پارس پلاست 3.2 * 160

لوله فاضلابی پارس پلاست 3.2 * 160

یکی دیگر از محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های پلیکا یا pvc با کیفیت..

165,807تومان

لوله فاضلابی پارس پلاست 4 * 160

لوله فاضلابی پارس پلاست 4 * 160

یکی دیگر از محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های پلیکا یا pvc با کیفیت..

207,259تومان

زانو 90 درجه 40 پارس پلاست

زانو 90 درجه 40 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

4,606تومان

زانو 90 درجه 50 پارس پلاست

زانو 90 درجه 50 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

7,738تومان

زانو 90 درجه 63 پارس پلاست

زانو 90 درجه 63 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

11,975تومان

زانو 90 درجه 75 پارس پلاست

زانو 90 درجه 75 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

16,376تومان

زانو 90 درجه 90 پارس پلاست

زانو 90 درجه 90 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

22,353تومان

زانو 90 درجه 110 پارس پلاست

زانو 90 درجه 110 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

32,547تومان

زانو 90 درجه 125 پارس پلاست

زانو 90 درجه 125 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

43,806تومان

سه راه 90 درجه 63 پارس پلاست

سه راه 90 درجه 63 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

16,581تومان

زانو 90 درجه 160 پارس پلاست

زانو 90 درجه 160 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

93,139تومان

زانو 45 درجه 40 پارس پلاست

زانو 45 درجه 40 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

4,391تومان

زانو 45 درجه 50 پارس پلاست

زانو 45 درجه 50 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

6,141تومان

زانو 45 درجه 63 پارس پلاست

زانو 45 درجه 63 پارس پلاست

زانو 45 درجه 63 پارس پلاست..

67,551تومان

زانو 45 درجه 75 پارس پلاست

زانو 45 درجه 75 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

13,203تومان

زانو 45 درجه 90 پارس پلاست

زانو 45 درجه 90 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

19,447تومان

زانو 45 درجه 110 پارس پلاست

زانو 45 درجه 110 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

25,485تومان

زانو 45 درجه 125 پارس پلاست

زانو 45 درجه 125 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

32,343تومان

زانو 45 درجه 160 پارس پلاست

زانو 45 درجه 160 پارس پلاست

زانو 45 درجه 160 پارس پلاست..

67,551تومان

سه راه 90 درجه 40 پارس پلاست

سه راه 90 درجه 40 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

7,165تومان

سه راه 90 درجه 50 پارس پلاست

سه راه 90 درجه 50 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

9,826تومان

سه راه 90 درجه 75 پارس پلاست

سه راه 90 درجه 75 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

21,801تومان

سه راه 90 درجه 90 پارس پلاست

سه راه 90 درجه 90 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

30,193تومان

سه راه 90 درجه 110 پارس پلاست

سه راه 90 درجه 110 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

46,979تومان

سه راه 90 درجه 125 پارس پلاست

سه راه 90 درجه 125 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

54,860تومان

سه راه 90 درجه 160 پارس پلاست

سه راه 90 درجه 160 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

116,167تومان

سه راه 45 درجه 63 پارس پلاست

سه راه 45 درجه 63 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

20,470تومان

سه راه 45 درجه 75 پارس پلاست

سه راه 45 درجه 75 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فا..

25,383تومان

سه راه 45 درجه 90 پارس پلاست

سه راه 45 درجه 90 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

39,405تومان

سه راه 45 درجه 110 پارس پلاست

سه راه 45 درجه 110 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

57,623تومان

سه راه 45 درجه 125 پارس پلاست

سه راه 45 درجه 125 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

77,377تومان

سه راه 45 درجه 160 پارس پلاست

سه راه 45 درجه 160 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

148,919تومان

سه راه تبدیل 90 درجه 63 * 90 پارس پلاست

سه راه تبدیل 90 درجه 63 * 90 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

24,769تومان

سه راه تبدیل 90 درجه 63 * 110 پارس پلاست

سه راه تبدیل 90 درجه 63 * 110 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

32,854تومان

سه راه تبدیل 90 درجه 90 * 110 پارس پلاست

سه راه تبدیل 90 درجه 90 * 110 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

41,452تومان

سه راه تبدیل 45 درجه 63 * 90 پارس پلاست

سه راه تبدیل 45 درجه 63 * 90 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

30,705تومان

سه راه تبدیل 45 درجه 63 * 110 پارس پلاست

سه راه تبدیل 45 درجه 63 * 110 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

38,586تومان

سه راه تبدیل 45 درجه 110 * 160 پارس پلاست

سه راه تبدیل 45 درجه 110 * 160 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

106,444تومان

سه راه تبدیل 45 درجه 75 * 110 پارس پلاست

سه راه تبدیل 45 درجه 75 * 110 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

43,908تومان

سه راه تبدیل 45 درجه 90 * 110 پارس پلاست

سه راه تبدیل 45 درجه 90 * 110 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

49,128تومان

سه راه تبدیل 45 درجه 90 * 125 پارس پلاست

سه راه تبدیل 45 درجه 90 * 125 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

63,375تومان

سه راه تبدیل 45 درجه 110 * 125 پارس پلاست

سه راه تبدیل 45 درجه 110 * 125 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

69,086تومان

سه راه تبدیل 45 درجه 125 * 160 پارس پلاست

سه راه تبدیل 45 درجه 125 * 160 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

117,191تومان

چهار راه 45 درجه 110  پارس پلاست

چهار راه 45 درجه 110 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

85,974تومان

سه راه دریچه بازدید 110 پارس پلاست

سه راه دریچه بازدید 110 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

61,410تومان

نمایش 1 تا 50 از 105 (3 صفحه)