اتصالات گالوانیزه

یکی از رایج ترین انواع اتصالات در صنعت می باشند، این اتصالات که از پوشش گالوانیزه برخوردار می باشند حدود پنجاه سال پیش وارد صنعت ایران شدند.

 در موارد زیر می توان ازاتصالات گالوانیزه  استفاده نمود:

  • آبرسانی
  • گلخانه
  • حصار کشی
  • سازه های فلزی
  • تصفیه خانه ها
  • کشاورزی
  • دکل های مخابراتی
  • و…

  • انواع اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه در حالت کلی به دو نوع اتصالات گالوانیزه سفید و اتصالات گالوانیزه سیاه تقسیم میشوند که اغلب بصورت دنده ای می باشند.

این اتصالات در صنایع گوناگونی از جمله صنعت نفت، صنعت گاز، انتقال آب، بخار و هوا بکار برده می شوند. این نوع اتصالات فشار قوی شامل انواع مختلف می باشند.زانو 90 درجه گالوانيزه "1/2

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/2

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/2..

8,190تومان

زانو 90 درجه گالوانيزه "3/4

زانو 90 درجه گالوانيزه "3/4

زانو 90 درجه گالوانيزه "3/4..

12,740تومان

زانو 90 درجه گالوانيزه "1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1..

17,160تومان

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/4 1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/4 1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/4 1..

29,510تومان

سه راه گالوانيزه "1/2

سه راه گالوانيزه "1/2

سه راه گالوانيزه "1/2..

11,700تومان

سه راه گالوانيزه "3/4

سه راه گالوانيزه "3/4

سه راه گالوانيزه "3/4..

17,680تومان

سه راه گالوانيزه "1

سه راه گالوانيزه "1

سه راه گالوانيزه "1..

24,050تومان

سه راه گالوانيزه "1/4 1

سه راه گالوانيزه "1/4 1

سه راه گالوانيزه "1/4 1..

39,650تومان

زانو چپقي گالوانيزه "1/2

زانو چپقي گالوانيزه "1/2

زانو چپقي گالوانيزه "1/2..

8,450تومان

زانو چپقي گالوانيزه "3/4

زانو چپقي گالوانيزه "3/4

زانو چپقي گالوانيزه "3/4..

13,000تومان

زانو چپقي گالوانيزه "1

زانو چپقي گالوانيزه "1

زانو چپقي گالوانيزه "1..

20,540تومان

زانو چپقي گالوانيزه "1/4 1

زانو چپقي گالوانيزه "1/4 1

زانو چپقي گالوانيزه "1/4 1..

32,240تومان

بوشن گالوانيزه "1/2

بوشن گالوانيزه "1/2

بوشن گالوانيزه "1/2..

6,500تومان

بوشن گالوانيزه "3/4

بوشن گالوانيزه "3/4

بوشن گالوانيزه "3/4..

9,750تومان

بوشن گالوانيزه "1

بوشن گالوانيزه "1

بوشن گالوانيزه "1..

12,870تومان

بوشن گالوانيزه "1/4 1

بوشن گالوانيزه "1/4 1

بوشن گالوانيزه "1/4 1..

23,660تومان

مهره ماسوره گالوانيزه "1/2

مهره ماسوره گالوانيزه "1/2

مهره ماسوره گالوانيزه "1/2..

19,500تومان

مهره ماسوره گالوانيزه "3/4

مهره ماسوره گالوانيزه "3/4

مهره ماسوره گالوانيزه "3/4..

28,340تومان

مهره ماسوره گالوانيزه "1

مهره ماسوره گالوانيزه "1

مهره ماسوره گالوانيزه "1..

41,600تومان

مهره ماسوره گالوانيزه "1/4 1

مهره ماسوره گالوانيزه "1/4 1

مهره ماسوره گالوانيزه "1/4 1..

61,750تومان

مهره ماسوره گالوانيزه "1/2 1

مهره ماسوره گالوانيزه "1/2 1

مهره ماسوره گالوانيزه "1/2 1..

78,000تومان

مهره ماسوره گالوانيزه "2

مهره ماسوره گالوانيزه "2

مهره ماسوره گالوانيزه "2..

115,700تومان

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/2

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/2

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/2..

6,305تومان

روپيچ توپيچ گالوانيزه "3/4

روپيچ توپيچ گالوانيزه "3/4

روپيچ توپيچ گالوانيزه "3/4..

9,490تومان

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1..

14,300تومان

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/4 1

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/4 1

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/4 1..

24,050تومان

مغزي گالوانيزه "1/2

مغزي گالوانيزه "1/2

مغزي گالوانيزه "1/2..

4,784تومان

مغزي گالوانيزه "3/4

مغزي گالوانيزه "3/4

مغزي گالوانيزه "3/4..

8,450تومان

مغزي گالوانيزه "1

مغزي گالوانيزه "1

مغزي گالوانيزه "1..

11,180تومان

مغزي گالوانيزه "1/4 1

مغزي گالوانيزه "1/4 1

مغزي گالوانيزه "1/4 1..

17,550تومان

درپوش گالوانيزه "1/2

درپوش گالوانيزه "1/2

درپوش گالوانيزه "1/2..

2,340تومان

درپوش گالوانيزه "3/4

درپوش گالوانيزه "3/4

درپوش گالوانيزه "3/4..

4,160تومان

درپوش گالوانيزه "1

درپوش گالوانيزه "1

درپوش گالوانيزه "1..

6,175تومان

درپوش گالوانيزه "1/4 1

درپوش گالوانيزه "1/4 1

درپوش گالوانيزه "1/4 1..

10,400تومان

تبديل گالوانيزه "3/4 * "1/2

تبديل گالوانيزه "3/4 * "1/2

تبديل گالوانيزه "3/4 * "1/2..

4,420تومان

تبديل گالوانيزه "1 * "1/2

تبديل گالوانيزه "1 * "1/2

تبديل گالوانيزه "1 * "1/2..

7,800تومان

تبديل گالوانيزه "1 * "3/4

تبديل گالوانيزه "1 * "3/4

تبديل گالوانيزه "1 * "3/4..

7,670تومان

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1/2

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1/2

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1/2..

14,300تومان

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "3/4

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "3/4

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "3/4..

14,300تومان

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1..

12,480تومان

سراه تبديل گالوانيزه "3/4 * "1/2

سراه تبديل گالوانيزه "3/4 * "1/2

سراه تبديل گالوانيزه "3/4 * "1/2..

15,600تومان

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "1/2

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "1/2

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "1/2..

25,220تومان

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "3/4

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "3/4

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "3/4..

25,220تومان

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1/2

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1/2

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1/2..

27,300تومان

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "3/4

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "3/4

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "3/4..

35,100تومان

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1..

38,350تومان

مغزي تبديل گالوانيزه "1/2 * "3/4

مغزي تبديل گالوانيزه "1/2 * "3/4

مغزي تبديل گالوانيزه "1/2 * "3/4..

9,100تومان

مغزي تبديل گالوانيزه "1/2 * "1

مغزي تبديل گالوانيزه "1/2 * "1

مغزي تبديل گالوانيزه "1/2 * "1..

13,000تومان

مغزي تبديل گالوانيزه "3/4 * "1

مغزي تبديل گالوانيزه "3/4 * "1

مغزي تبديل گالوانيزه "3/4 * "1..

13,000تومان

نمایش 1 تا 49 از 49 (1 صفحه)