اتصالات گالوانیزه

یکی از رایج ترین انواع اتصالات در صنعت می باشند، این اتصالات که از پوشش گالوانیزه برخوردار می باشند حدود پنجاه سال پیش وارد صنعت ایران شدند.

 در موارد زیر می توان ازاتصالات گالوانیزه  استفاده نمود:

  • آبرسانی
  • گلخانه
  • حصار کشی
  • سازه های فلزی
  • تصفیه خانه ها
  • کشاورزی
  • دکل های مخابراتی
  • و…

  • انواع اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه در حالت کلی به دو نوع اتصالات گالوانیزه سفید و اتصالات گالوانیزه سیاه تقسیم میشوند که اغلب بصورت دنده ای می باشند.

این اتصالات در صنایع گوناگونی از جمله صنعت نفت، صنعت گاز، انتقال آب، بخار و هوا بکار برده می شوند. این نوع اتصالات فشار قوی شامل انواع مختلف می باشند.زانو 90 درجه گالوانيزه "1/2

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

12,250تومان

زانو 90 درجه گالوانيزه "3/4

زانو 90 درجه گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

19,110تومان

زانو 90 درجه گالوانيزه "1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

26,215تومان

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/4 1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

52,063تومان

سه راه گالوانيزه "1/2

سه راه گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

17,518تومان

سه راه گالوانيزه "3/4

سه راه گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

26,460تومان

سه راه گالوانيزه "1

سه راه گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

35,525تومان

سه راه گالوانيزه "1/4 1

سه راه گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

60,025تومان

زانو چپقي گالوانيزه "1/2

زانو چپقي گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

12,495تومان

زانو چپقي گالوانيزه "3/4

زانو چپقي گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

19,355تومان

زانو چپقي گالوانيزه "1

زانو چپقي گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

31,238تومان

زانو چپقي گالوانيزه "1/4 1

زانو چپقي گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

49,000تومان

بوشن گالوانيزه "1/2

بوشن گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

9,555تومان

بوشن گالوانيزه "3/4

بوشن گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

14,700تومان

بوشن گالوانيزه "1

بوشن گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

19,355تومان

بوشن گالوانيزه "1/4 1

بوشن گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

35,525تومان

مهره ماسوره گالوانيزه "1/2

مهره ماسوره گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

29,155تومان

مهره ماسوره گالوانيزه "3/4

مهره ماسوره گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

43,243تومان

مهره ماسوره گالوانيزه "1

مهره ماسوره گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

61,863تومان

مهره ماسوره گالوانيزه "1/4 1

مهره ماسوره گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

93,713تومان

مهره ماسوره گالوانيزه "1/2 1

مهره ماسوره گالوانيزه "1/2 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

116,988تومان

مهره ماسوره گالوانيزه "2

مهره ماسوره گالوانيزه "2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

16,905تومان

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/2

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

9,188تومان

روپيچ توپيچ گالوانيزه "3/4

روپيچ توپيچ گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

14,088تومان

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

22,050تومان

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/4 1

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

35,525تومان

مغزي گالوانيزه "1/2

مغزي گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

7,963تومان

مغزي گالوانيزه "3/4

مغزي گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

12,250تومان

مغزي گالوانيزه "1

مغزي گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

18,375تومان

مغزي گالوانيزه "1/4 1

مغزي گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

26,705تومان

درپوش گالوانيزه "1/2

درپوش گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

2,940تومان

درپوش گالوانيزه "3/4

درپوش گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

5,145تومان

درپوش گالوانيزه "1

درپوش گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

7,350تومان

درپوش گالوانيزه "1/4 1

درپوش گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

12,495تومان

تبديل گالوانيزه "3/4 * "1/2

تبديل گالوانيزه "3/4 * "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

6,493تومان

تبديل گالوانيزه "1 * "1/2

تبديل گالوانيزه "1 * "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

11,270تومان

تبديل گالوانيزه "1 * "3/4

تبديل گالوانيزه "1 * "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

10,780تومان

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1/2

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

20,825تومان

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "3/4

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

20,825تومان

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

18,375تومان

سراه تبديل گالوانيزه "3/4 * "1/2

سراه تبديل گالوانيزه "3/4 * "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

23,275تومان

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "1/2

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

36,138تومان

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "3/4

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

36,138تومان

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1/2

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

47,775تومان

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "3/4

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

20,825تومان

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1

سراه تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

20,825تومان

مغزي تبديل گالوانيزه "1/2 * "3/4

مغزي تبديل گالوانيزه "1/2 * "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

13,475تومان

مغزي تبديل گالوانيزه "1/2 * "1

مغزي تبديل گالوانيزه "1/2 * "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

19,355تومان

مغزي تبديل گالوانيزه "3/4 * "1

مغزي تبديل گالوانيزه "3/4 * "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

19,355تومان

نمایش 1 تا 49 از 49 (1 صفحه)