لوله و اتصالات پلیمری

-14%
لوله تك لايه 20 فرشيد

لوله تك لايه 20 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

21,476تومان 24,900تومان

-14%
لوله تك لايه 25 فرشيد

لوله تك لايه 25 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

33,810تومان 39,200تومان

-14%
لوله تك لايه 32 فرشيد

لوله تك لايه 32 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

63,308تومان 73,400تومان

-14%
لوله تك لايه 40 فرشيد

لوله تك لايه 40 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

111,263تومان 129,000تومان

-14%
لوله تك لايه 50 فرشيد

لوله تك لايه 50 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

177,675تومان 206,000تومان

-14%
لوله تك لايه 63 فرشيد

لوله تك لايه 63 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

282,900تومان 328,000تومان

-14%
بوشن ساده 20 فرشيد

بوشن ساده 20 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

2,846تومان 3,300تومان

-14%
بوشن ساده 25 فرشيد

بوشن ساده 25 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

3,536تومان 4,100تومان

-14%
بوشن ساده 32 فرشيد

بوشن ساده 32 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

5,779تومان 6,700تومان

-14%
بوشن ساده 40 فرشيد

بوشن ساده 40 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

10,609تومان 12,300تومان

-14%
بوشن ساده 50 فرشيد

بوشن ساده 50 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

18,975تومان 22,000تومان

-14%
بوشن ساده 63 فرشيد

بوشن ساده 63 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

31,913تومان 37,000تومان

-14%
تبديل 20 - 25 فرشيد

تبديل 20 - 25 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

2,501تومان 2,900تومان

-14%
تبديل 20 - 32 فرشيد

تبديل 20 - 32 فرشيد

تبديل 20 - 32 فرشيد..

2,933تومان 3,400تومان

-14%
تبديل 25 - 32 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

3,623تومان 4,200تومان

-14%
تبديل 20 - 40 فرشيد

تبديل 20 - 40 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

4,916تومان 5,700تومان

-14%
تبديل 25 - 40 فرشيد

تبديل 25 - 40 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

5,865تومان 6,800تومان

-14%
تبديل 32 - 40 فرشيد

تبديل 32 - 40 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

7,331تومان 8,500تومان

-14%
تبديل 20 - 50 فرشيد

تبديل 20 - 50 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

8,539تومان 9,900تومان

-14%
تبديل 25 - 50 فرشيد

تبديل 25 - 50 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

8,798تومان 10,200تومان

-14%
تبديل 32 - 50 فرشيد

تبديل 32 - 50 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

9,056تومان 10,500تومان

-14%
تبديل 40 - 50 فرشيد

تبديل 40 - 50 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

10,609تومان 12,300تومان

تبديل 20 - 63 فرشيد

تبديل 20 - 63 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

0تومان

-14%
تبديل 25 - 63 فرشيد

تبديل 25 - 63 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

14,145تومان 16,400تومان

-14%
تبديل 32 - 63 فرشيد

تبديل 32 - 63 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

14,145تومان 16,400تومان

-14%
تبديل 40 - 63 فرشيد

تبديل 40 - 63 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

17,250تومان 20,000تومان

-14%
تبديل 50 - 63 فرشيد

تبديل 50 - 63 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

19,838تومان 23,000تومان

-14%
زانو 90 درجه 20 فرشيد

زانو 90 درجه 20 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

3,881تومان 4,500تومان

-14%
زانو 90 درجه 25 فرشيد

زانو 90 درجه 25 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

6,296تومان 7,300تومان

-14%
زانو 90 درجه 32 فرشيد

زانو 90 درجه 32 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

9,746تومان 11,300تومان

-14%
زانو 90 درجه 40 فرشيد

زانو 90 درجه 40 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

18,371تومان 21,300تومان

-14%
زانو 90 درجه 50 فرشيد

زانو 90 درجه 50 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

34,414تومان 39,900تومان

-14%
زانو 90 درجه 63 فرشيد

زانو 90 درجه 63 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

55,976تومان 64,900تومان

-14%
زانو 45 درجه 20 فرشيد

زانو 45 درجه 20 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

3,795تومان 4,400تومان

-14%
زانو 45 درجه 25 فرشيد

زانو 45 درجه 25 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

5,520تومان 6,400تومان

-14%
زانو 45 درجه 32 فرشيد

زانو 45 درجه 32 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

8,798تومان 10,200تومان

-14%
زانو 45 درجه 40 فرشيد

زانو 45 درجه 40 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

15,870تومان 18,400تومان

-14%
زانو 45 درجه 50 فرشيد

زانو 45 درجه 50 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

27,169تومان 31,500تومان

-14%
زانو 45 درجه 63 فرشيد

زانو 45 درجه 63 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

44,850تومان 52,000تومان

-14%
زانو چپقي 90 درجه 20 فرشيد

زانو چپقي 90 درجه 20 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

4,313تومان 5,000تومان

-14%
زانو چپقي 90 درجه 25 فرشيد

زانو چپقي 90 درجه 25 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

5,693تومان 6,600تومان

-14%
زانو چپقي 45 درجه 20 فرشيد

زانو چپقي 45 درجه 20 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

4,399تومان 5,100تومان

-14%
زانو چپقي 45 درجه 25 فرشيد

زانو چپقي 45 درجه 25 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

5,779تومان 6,700تومان

-14%
زانو چپقي 45 درجه 32 فرشيد

زانو چپقي 45 درجه 32 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

10,005تومان 11,600تومان

-14%
زانو تبديل 20 - 25 فرشيد

زانو تبديل 20 - 25 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

5,779تومان 6,700تومان

-14%
زانو تبديل 25 - 32 فرشيد

زانو تبديل 25 - 32 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

10,005تومان 11,600تومان

-14%
سه راه كنج 20 فرشيد

سه راه كنج 20 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

6,383تومان 7,400تومان

-14%
سه راه كنج 25 فرشيد

سه راه كنج 25 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

8,280تومان 9,600تومان

-14%
سه راه مساوي 20 فرشيد

سه راه مساوي 20 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

5,434تومان 6,300تومان

-14%
سه راه مساوي 25 فرشيد

سه راه مساوي 25 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

7,590تومان 8,800تومان

نمایش 1 تا 50 از 202 (5 صفحه)