مخازن 3 لایه

جزئیات این دسته

-8%
مخزن 70 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 70 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

852,564تومان 926,700تومان

-8%
مخزن 80 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 80 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

706,744تومان 768,200تومان

-8%
مخزن 100 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 100 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

867,008تومان 942,400تومان

-8%
مخزن 100 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 100 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

867,008تومان 942,400تومان

-8%
مخزن 150 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 150 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

1,196,736تومان 1,300,800تومان

-8%
مخزن 200 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 200 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

1,752,600تومان 1,905,000تومان

-8%
مخزن 220 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 220 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

1,570,624تومان 1,707,200تومان

-8%
مخزن 250 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 250 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

1,855,824تومان 2,017,200تومان

-8%
مخزن 300 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 300 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

1,958,036تومان 2,128,300تومان

-13%
مخزن 350 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 350 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

1,847,549تومان 2,113,900تومان

-8%
مخزن 400 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 400 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

2,361,640تومان 2,567,000تومان

-13%
مخزن 500 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 500 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

2,339,960تومان 2,677,300تومان

-13%
مخزن 500 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 500 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

2,840,413تومان 3,249,900تومان

-13%
مخزن 550 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 550 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

2,662,291تومان 3,046,100تومان

-13%
مخزن 1000 ليتري عمودي كوتاه سه لايه پلاستونيك

مخزن 1000 ليتري عمودي كوتاه سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

3,949,868تومان 4,519,300تومان

-8%
مخزن 700 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 700 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

4,035,120تومان 4,386,000تومان

-13%
مخزن 1000 ليتري عمودي بلند سه لايه پلاستونيك

مخزن 1000 ليتري عمودي بلند سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

4,358,288تومان 4,986,600تومان

-8%
مخزن 750 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 750 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

4,132,456تومان 4,491,800تومان

-13%
مخزن 1000 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 1000 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

4,666,898تومان 5,339,700تومان

-8%
مخزن 1500 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 1500 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

5,932,160تومان 6,448,000تومان

-8%
مخزن 1500 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 1500 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

7,279,868تومان 7,912,900تومان

-8%
مخزن 1500 ليتري عمودي بلند سه لايه پلاستونيك

مخزن 1500 ليتري عمودي بلند سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

6,019,560تومان 6,543,000تومان

-13%
مخزن 2000 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 2000 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

8,616,067تومان 9,858,200تومان

-13%
مخزن 2000 ليتري عمودي بلند سه لايه پلاستونيك

مخزن 2000 ليتري عمودي بلند سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

6,810,208تومان 7,792,000تومان

-13%
مخزن 2000 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 2000 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

6,810,208تومان 7,792,000تومان

-8%
مخزن 3000 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 3000 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

13,492,260تومان 14,665,500تومان

-8%
مخزن 3000 ليتري عمودي بلند سه لايه پلاستونيك

مخزن 3000 ليتري عمودي بلند سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

11,141,108تومان 12,109,900تومان

-8%
مخزن 3000 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 3000 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

11,141,108تومان 12,109,900تومان

-8%
مخزن 4000 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 4000 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

19,146,304تومان 20,811,200تومان

-8%
مخزن 4000 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 4000 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

13,999,180تومان 15,216,500تومان

-8%
مخزن 5000 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

مخزن 5000 ليتري افقي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

25,568,180تومان 27,791,500تومان

-8%
مخزن 5000 ليتري عمودي كوتاه سه لايه پلاستونيك

مخزن 5000 ليتري عمودي كوتاه سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

17,671,728تومان 19,208,400تومان

-8%
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند سه لايه پلاستونيك

مخزن 5000 ليتري عمودي بلند سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

18,244,244تومان 19,830,700تومان

-8%
مخزن 6000 ليتري عمودي كوتاه سه لايه پلاستونيك

مخزن 6000 ليتري عمودي كوتاه سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

20,417,744تومان 22,193,200تومان

-8%
مخزن 8000 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 8000 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

27,565,776تومان 29,962,800تومان

-8%
مخزن 10000 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 10000 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

34,748,308تومان 37,769,900تومان

-8%
مخزن 15000 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 15000 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

51,456,612تومان 55,931,100تومان

-8%
مخزن 20000 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

مخزن 20000 ليتري عمودي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

64,951,632تومان 70,599,600تومان

-14%
مخزن 500 ليتري افقي سه لايه آبانو

مخزن 500 ليتري افقي سه لايه آبانو

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

2,251,901تومان 2,610,900تومان

-14%
مخزن 1000 ليتري افقي سه لايه آبانو

مخزن 1000 ليتري افقي سه لايه آبانو

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

3,844,594تومان 4,457,500تومان

-14%
مخزن 1500 ليتري افقي سه لايه آبانو

مخزن 1500 ليتري افقي سه لايه آبانو

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

5,679,994تومان 6,585,500تومان

-14%
مخزن 2000 ليتري افقي سه لايه آبانو

مخزن 2000 ليتري افقي سه لايه آبانو

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

6,975,986تومان 8,088,100تومان

-14%
مخزن 300 ليتري عمودي سه لايه آبانو

مخزن 300 ليتري عمودي سه لايه آبانو

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

1,377,585تومان 1,597,200تومان

-14%
مخزن 500 ليتري عمودي سه لايه آبانو

مخزن 500 ليتري عمودي سه لايه آبانو

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

1,970,123تومان 2,284,200تومان

-14%
مخزن 1000 ليتري عمودي كوتاه سه لايه آبانو

مخزن 1000 ليتري عمودي كوتاه سه لايه آبانو

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

3,258,870تومان 3,778,400تومان

نمایش 1 تا 45 از 45 (1 صفحه)