شلنگ رابط

شلنگ رابط جهت افزایش طول شلنگ ها مورد استفاده قرار میگیرد


شلنگ رابط "1/2 * "1/2 - 20 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "1/2 * "1/2 - 20 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

32,160تومان

شلنگ رابط "1/2 * "1/2 - 30 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "1/2 * "1/2 - 30 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

35,040تومان

شلنگ رابط "1/2 * "1/2 - 40 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "1/2 * "1/2 - 40 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

37,920تومان

شلنگ رابط "1/2 * "1/2 - 50 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "1/2 * "1/2 - 50 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

40,800تومان

شلنگ رابط "1/2 * "1/2 - 60 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "1/2 * "1/2 - 60 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

43,680تومان

شلنگ رابط "1/2 * "3/8 - 20 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "1/2 * "3/8 - 20 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

27,840تومان

شلنگ رابط "1/2 * "3/8 - 30 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "1/2 * "3/8 - 30 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

30,720تومان

شلنگ رابط "1/2 * "3/8 - 40 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "1/2 * "3/8 - 40 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

33,600تومان

شلنگ رابط "1/2 * "3/8 - 50 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "1/2 * "3/8 - 50 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

36,480تومان

شلنگ رابط "1/2 * "3/8 - 60 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "1/2 * "3/8 - 60 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

39,360تومان

شلنگ رابط "3/8 * "3/8 - 20 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "3/8 * "3/8 - 20 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

25,920تومان

شلنگ رابط "3/8 * "3/8 - 30 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "3/8 * "3/8 - 30 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

28,800تومان

شلنگ رابط "3/8 * "3/8 - 40 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "3/8 * "3/8 - 40 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

31,680تومان

شلنگ رابط "3/8 * "3/8 - 50 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "3/8 * "3/8 - 50 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

34,560تومان

شلنگ رابط "3/8 * "3/8 - 60 سانتي ايده نو

شلنگ رابط "3/8 * "3/8 - 60 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

37,440تومان

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)