شلنگ ها

جزئیات این دسته


شلنگ آبگرمكنی "1/2 - 30 سانت هیدروتك

شلنگ آبگرمكنی "1/2 - 30 سانت هیدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

58,560تومان

شلنگ تكپايه "3/8 - 40 سانتي M8 هيدروتك

شلنگ تكپايه "3/8 - 40 سانتي M8 هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

36,960تومان

شلنگ توالت ریز بافت سفید طلایی هیدروتك

شلنگ توالت ریز بافت سفید طلایی هیدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

برای قیمت تماس بگیرید

شلنگ توالت ریز بافت سفید هیدروتك

شلنگ توالت ریز بافت سفید هیدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

برای قیمت تماس بگیرید

شلنگ توالت ریز بافت طلایی براق هیدروتك

شلنگ توالت ریز بافت طلایی براق هیدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

برای قیمت تماس بگیرید

شلنگ توالت ریز بافت كروم هیدروتك

شلنگ توالت ریز بافت كروم هیدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

برای قیمت تماس بگیرید

شلنگ توالت ریز بافت كروم پولیش هیدروتك

شلنگ توالت ریز بافت كروم پولیش هیدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

برای قیمت تماس بگیرید

شلنگ دوسر مهره "1/2 - 30 سانت هيدروتك

شلنگ دوسر مهره "1/2 - 30 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

39,840تومان

شلنگ دوسر مهره "1/2 - 40 سانت هيدروتك

شلنگ دوسر مهره "1/2 - 40 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

43,008تومان

شلنگ دوسر مهره "1/2 - 50 سانت هيدروتك

شلنگ دوسر مهره "1/2 - 50 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

46,176تومان

شلنگ دوسر مهره "1/2 - 60 سانت هيدروتك

شلنگ دوسر مهره "1/2 - 60 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

49,440تومان

شلنگ دوش ريزبافت كروم هيدروتك

شلنگ دوش ريزبافت كروم هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

برای قیمت تماس بگیرید

شلنگ دوش پولیش كروم هیدروتك

شلنگ دوش پولیش كروم هیدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

برای قیمت تماس بگیرید

شلنگ رابط "3/8 - 20 سانت هيدورتك

شلنگ رابط "3/8 - 20 سانت هيدورتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

30,432تومان

شلنگ پكيجي "1/2 - 30 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي "1/2 - 30 سانت هيدروتك

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 1/2 - 40 سانتی ایده نو..

56,160تومان

شلنگ پكيجي چپقي "1/2 - 30 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي چپقي "1/2 - 30 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

76,608تومان

شلنگ آبگرمكنی "1/2 - 40 سانت هیدروتك

شلنگ آبگرمكنی "1/2 - 40 سانت هیدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

65,472تومان

شلنگ تكپايه "3/8 - 50 سانتي M8 هيدروتك

شلنگ تكپايه "3/8 - 50 سانتي M8 هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

40,080تومان

شلنگ رابط "3/8 - 30 سانت هيدورتك

شلنگ رابط "3/8 - 30 سانت هيدورتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

33,408تومان

شلنگ پكيجي "1/2 - 40 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي "1/2 - 40 سانت هيدروتك

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 1/2 - 50 سانتی ایده نو..

63,072تومان

شلنگ پكيجي چپقي "1/2 - 40 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي چپقي "1/2 - 40 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

83,712تومان

شلنگ آبگرمكنی "1/2 - 50 سانت هیدروتك

شلنگ آبگرمكنی "1/2 - 50 سانت هیدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

72,480تومان

شلنگ تكپايه "3/8 - 60 سانتي M8 هيدروتك

شلنگ تكپايه "3/8 - 60 سانتي M8 هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

43,296تومان

شلنگ رابط "3/8 - 40 سانت هيدورتك

شلنگ رابط "3/8 - 40 سانت هيدورتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

36,576تومان

شلنگ پكيجي "1/2 - 50 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي "1/2 - 50 سانت هيدروتك

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 3/4 - 60 سانتی ایده نو..

70,272تومان

شلنگ پكيجي چپقي "1/2 - 50 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي چپقي "1/2 - 50 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

90,720تومان

شلنگ آبگرمكنی "1/2 - 60 سانت هیدروتك

شلنگ آبگرمكنی "1/2 - 60 سانت هیدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

79,584تومان

شلنگ تكپايه "1/2 - 40 سانتي M8 هيدروتك

شلنگ تكپايه "1/2 - 40 سانتي M8 هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

36,960تومان

شلنگ رابط "3/8 - 50 سانت هيدورتك

شلنگ رابط "3/8 - 50 سانت هيدورتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

39,840تومان

شلنگ پكيجي "1/2 - 60 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي "1/2 - 60 سانت هيدروتك

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 3/4 - 50 سانتی ایده نو..

77,280تومان

شلنگ پكيجي چپقي "1/2 - 60 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي چپقي "1/2 - 60 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

97,920تومان

شلنگ آبگرمكنی چپقی "1/2 - 30 سانت هیدروتك

شلنگ آبگرمكنی چپقی "1/2 - 30 سانت هیدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

78,912تومان

شلنگ تكپايه "1/2 - 50 سانتي M8 هيدروتك

شلنگ تكپايه "1/2 - 50 سانتي M8 هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

40,080تومان

شلنگ رابط "1/2 - 20 سانت هيدروتك

شلنگ رابط "1/2 - 20 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

36,576تومان

شلنگ پكيجي "3/4 - 30 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي "3/4 - 30 سانت هيدروتك

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 1/2 - 40 سانتی ایده نو..

73,920تومان

شلنگ پكيجي چپقي "3/4 - 30 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي چپقي "3/4 - 30 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

92,544تومان

شلنگ آبگرمكنی چپقی "1/2 - 40 سانت هیدروتك

شلنگ آبگرمكنی چپقی "1/2 - 40 سانت هیدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

85,920تومان

شلنگ تكپايه "1/2 - 60 سانتي M8 هيدروتك

شلنگ تكپايه "1/2 - 60 سانتي M8 هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

43,296تومان

شلنگ رابط "1/2 - 30 سانت هيدروتك

شلنگ رابط "1/2 - 30 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

39,648تومان

شلنگ پكيجي "3/4 - 40 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي "3/4 - 40 سانت هيدروتك

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 1/2 - 40 سانتی ایده نو..

80,928تومان

شلنگ پكيجي چپقي "3/4 - 40 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي چپقي "3/4 - 40 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

99,552تومان

شلنگ آبگرمكنی چپقی "1/2 - 50 سانت هیدروتك

شلنگ آبگرمكنی چپقی "1/2 - 50 سانت هیدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

93,120تومان

شلنگ تكپايه "3/8 - 40 سانتي M10 هيدروتك

شلنگ تكپايه "3/8 - 40 سانتي M10 هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

36,960تومان

شلنگ رابط "1/2 - 40 سانت هيدروتك

شلنگ رابط "1/2 - 40 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

42,816تومان

شلنگ پكيجي "3/4 - 50 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي "3/4 - 50 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

87,936تومان

شلنگ پكيجي چپقي "3/4 - 50 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي چپقي "3/4 - 50 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

106,560تومان

شلنگ آبگرمكنی چپقی "1/2 - 60 سانت هیدروتك

شلنگ آبگرمكنی چپقی "1/2 - 60 سانت هیدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

100,128تومان

شلنگ تكپايه "3/8 - 50 سانتي M10 هيدروتك

شلنگ تكپايه "3/8 - 50 سانتي M10 هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

40,080تومان

شلنگ رابط "1/2 - 50 سانت هيدروتك

شلنگ رابط "1/2 - 50 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

46,080تومان

شلنگ پكيجي "3/4 - 60 سانت هيدروتك

شلنگ پكيجي "3/4 - 60 سانت هيدروتك

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته می‌شود..

95,040تومان

نمایش 1 تا 50 از 76 (2 صفحه)