شلنگ ها

جزئیات این دسته


شلنگ دوسر مهره ZTF سايز "1/2 - 40 سانتي

شلنگ دوسر مهره ZTF سايز "1/2 - 40 سانتي

شلنگ حصیری دوسر مهره نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصالات بهداشتی ل..

52,582تومان

شلنگ دوسر مهره ZTF سايز "1/2 - 50 سانتي

شلنگ دوسر مهره ZTF سايز "1/2 - 50 سانتي

شلنگ حصیری دوسر مهره نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصالات بهداشتی ل..

56,427تومان

شلنگ دوسر مهره ZTF سايز "1/2 - 60 سانتي

شلنگ دوسر مهره ZTF سايز "1/2 - 60 سانتي

شلنگ حصیری دوسر مهره نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصالات بهداشتی ل..

60,273تومان

شلنگ رابط ZTF سايز "3/8 - 20 سانتي

شلنگ رابط ZTF سايز "3/8 - 20 سانتي

شلنگ حصیری رابط نوعی از شلنگ است که معمولا برای افزایش طول شلنگ در لول..

40,417تومان

شلنگ رابط ZTF سايز "3/8 - 30 سانتي

شلنگ رابط ZTF سايز "3/8 - 30 سانتي

شلنگ حصیری رابط نوعی از شلنگ است که معمولا برای افزایش طول شلنگ در لول..

43,949تومان

شلنگ رابط ZTF سايز "1/2 - 20 سانتي

شلنگ رابط ZTF سايز "1/2 - 20 سانتي

شلنگ حصیری رابط نوعی از شلنگ است که معمولا برای افزایش طول شلنگ در لول..

43,668تومان

شلنگ رابط ZTF سايز "1/2 - 30 سانتي

شلنگ رابط ZTF سايز "1/2 - 30 سانتي

شلنگ حصیری رابط نوعی از شلنگ است که معمولا برای افزایش طول شلنگ در لول..

51,404تومان

شلنگ رابط تبديلي ZTF سايز مهر "1/2 و رزوه "3/8 بطول 20 سانتي

شلنگ رابط تبديلي ZTF سايز مهر "1/2 و رزوه "3/8 بطول 20 سانتي

شلنگ حصیری رابط نوعی از شلنگ است که معمولا برای افزایش طول شلنگ در لول..

43,556تومان

شلنگ رابط تبديلي ZTF سايز مهر "1/2 و رزوه "3/8 بطول 30 سانتي

شلنگ رابط تبديلي ZTF سايز مهر "1/2 و رزوه "3/8 بطول 30 سانتي

شلنگ حصیری رابط نوعی از شلنگ است که معمولا برای افزایش طول شلنگ در لول..

47,088تومان

شلنگ تكپايه ZTF سايز M10 * "3/8 - 50cm

شلنگ تكپايه ZTF سايز M10 * "3/8 - 50cm

شلنگ حصیری تکپایه نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصال شیرآلات بهداشت..

43,870تومان

شلنگ تكپايه ZTF سايز M10 * "3/8 - 40cm

شلنگ تكپايه ZTF سايز M10 * "3/8 - 40cm

شلنگ حصیری تکپایه نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصال شیرآلات بهداشت..

47,716تومان

شلنگ تكپايه ZTF سايز M10 * "3/8 - 60cm

شلنگ تكپايه ZTF سايز M10 * "3/8 - 60cm

شلنگ حصیری تکپایه نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصال شیرآلات بهداشت..

53,366تومان

شلنگ تكپايه ZTF سايز M10 * "1/2 - 40cm

شلنگ تكپايه ZTF سايز M10 * "1/2 - 40cm

شلنگ حصیری تکپایه نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصال شیرآلات بهداشت..

47,794تومان

شلنگ تكپايه ZTF سايز M10 * "1/2 - 50cm

شلنگ تكپايه ZTF سايز M10 * "1/2 - 50cm

شلنگ حصیری تکپایه نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصال شیرآلات بهداشت..

51,640تومان

شلنگ تكپايه ZTF سايز M10 * "1/2 - 60cm

شلنگ تكپايه ZTF سايز M10 * "1/2 - 60cm

شلنگ حصیری تکپایه نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصال شیرآلات بهداشت..

55,250تومان

شلنگ ها آبگرمكني ZTF سايز "1/2 - 50 سانتي

شلنگ ها آبگرمكني ZTF سايز "1/2 - 50 سانتي

شلنگ حصیری آبگرمکنی نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصال آبگرمکن دیوا..

86,799تومان

شلنگ چپقي ZTF سايز "1 - 100cm

شلنگ چپقي ZTF سايز "1 - 100cm

شلنگ حصیری چپقی دار نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصال منابع تحت فش..

467,976تومان

 پك 50 عددي شلنگ دوسر مهره ZTF سايز "1/2 - 50 سانتي

پك 50 عددي شلنگ دوسر مهره ZTF سايز "1/2 - 50 سانتي

شلنگ حصیری دوسر مهره نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصالات بهداشتی ل..

0تومان

 پك 100 عددي شلنگ دوسر مهره ZTF سايز "1/2 - 50 سانتي

پك 100 عددي شلنگ دوسر مهره ZTF سايز "1/2 - 50 سانتي

شلنگ حصیری دوسر مهره نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصالات بهداشتی ل..

0تومان

 پك 50 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "1/2 - 20 سانتي

پك 50 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "1/2 - 20 سانتي

شلنگ حصیری رابط نوعی از شلنگ است که معمولا برای افزایش طول شلنگ در لول..

0تومان

 پك 100 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "1/2 - 20 سانتي

پك 100 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "1/2 - 20 سانتي

شلنگ حصیری رابط نوعی از شلنگ است که معمولا برای افزایش طول شلنگ در لول..

0تومان

 پك 50 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "1/2 - 30 سانتي

پك 50 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "1/2 - 30 سانتي

شلنگ حصیری رابط نوعی از شلنگ است که معمولا برای افزایش طول شلنگ در لول..

0تومان

 پك 100 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "1/2 - 30 سانتي

پك 100 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "1/2 - 30 سانتي

شلنگ حصیری رابط نوعی از شلنگ است که معمولا برای افزایش طول شلنگ در لول..

0تومان

 پك 50 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "3/8 - 20 سانتي

پك 50 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "3/8 - 20 سانتي

شلنگ حصیری رابط نوعی از شلنگ است که معمولا برای افزایش طول شلنگ در لول..

0تومان

 پك 100 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "3/8 - 20 سانتي

پك 100 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "3/8 - 20 سانتي

شلنگ حصیری رابط نوعی از شلنگ است که معمولا برای افزایش طول شلنگ در لول..

0تومان

 پك 50 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "3/8 - 30 سانتي

پك 50 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "3/8 - 30 سانتي

شلنگ حصیری رابط نوعی از شلنگ است که معمولا برای افزایش طول شلنگ در لول..

0تومان

 پك 100 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "3/8 - 30 سانتي

پك 100 عددي شلنگ رابط ZTF سايز "3/8 - 30 سانتي

شلنگ حصیری رابط نوعی از شلنگ است که معمولا برای افزایش طول شلنگ در لول..

0تومان

پك 50 عددي شلنگ آبگرمكني ZTF سايز "1/2 - 50 سانتي

پك 50 عددي شلنگ آبگرمكني ZTF سايز "1/2 - 50 سانتي

شلنگ حصیری آبگرمکنی نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصال آبگرمکن دیوا..

0تومان

پك 100 عددي شلنگ آبگرمكني ZTF سايز "1/2 - 50 سانتي

پك 100 عددي شلنگ آبگرمكني ZTF سايز "1/2 - 50 سانتي

شلنگ حصیری آبگرمکنی نوعی از شلنگ است که معمولا برای اتصال آبگرمکن دیوا..

0تومان

نمایش 1 تا 29 از 29 (1 صفحه)