لوله و اتصالات پلیمری

جزئیات این دسته

-3%
لوله تک لایه 20 فرشید

لوله تک لایه 20 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

257,382ریال 266,000ریال

-3%
لوله تک لایه 25 فرشید

لوله تک لایه 25 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

405,424ریال 419,000ریال

-3%
لوله تک لایه 32 فرشید

لوله تک لایه 32 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

751,825ریال 777,000ریال

-3%
لوله تک لایه 40 فرشید

لوله تک لایه 40 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

1,325,612ریال 1,370,000ریال

-3%
لوله تک لایه 50 فرشید

لوله تک لایه 50 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

2,070,664ریال 2,140,000ریال

-3%
لوله تک لایه 63 فرشید

لوله تک لایه 63 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

3,318,868ریال 3,430,000ریال

-3%
بوشن ساده 20 فرشید

بوشن ساده 20 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

30,286ریال 31,300ریال

-3%
بوشن ساده 25 فرشید

بوشن ساده 25 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

36,962ریال 38,200ریال

-3%
بوشن ساده 32 فرشید

بوشن ساده 32 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

59,991ریال 62,000ریال

-3%
بوشن ساده 40 فرشید

بوشن ساده 40 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

116,112ریال 120,000ریال

-3%
بوشن ساده 50 فرشید

بوشن ساده 50 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

205,131ریال 212,000ریال

-3%
بوشن ساده 63 فرشید

بوشن ساده 63 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

348,336ریال 360,000ریال

-3%
تبدیل 20 - 25 فرشید

تبدیل 20 - 25 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

27,383ریال 28,300ریال

-3%
تبدیل 20 - 32 فرشید

تبدیل 20 - 32 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

31,544ریال 32,600ریال

-3%
تبدیل 20 - 40 فرشید

تبدیل 20 - 40 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

53,605ریال 55,400ریال

-3%
تبدیل 25 - 40 فرشید

تبدیل 25 - 40 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

63,862ریال 66,000ریال

-3%
تبدیل 32 - 40 فرشید

تبدیل 32 - 40 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

80,311ریال 83,000ریال

-3%
تبدیل 20 - 50 فرشید

تبدیل 20 - 50 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

91,922ریال 95,000ریال

-3%
تبدیل 25 - 50 فرشید

تبدیل 25 - 50 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

95,792ریال 99,000ریال

-3%
تبدیل 32 - 50 فرشید

تبدیل 32 - 50 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

98,695ریال 102,000ریال

-3%
تبدیل 40 - 50 فرشید

تبدیل 40 - 50 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

115,144ریال 119,000ریال

-3%
تبدیل 25 - 63 فرشید

تبدیل 25 - 63 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

155,784ریال 161,000ریال

-3%
تبدیل 32 - 63 فرشید

تبدیل 32 - 63 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

156,751ریال 162,000ریال

-3%
تبدیل 40 - 63 فرشید

تبدیل 40 - 63 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

189,650ریال 196,000ریال

-3%
تبدیل 50 - 63 فرشید

تبدیل 50 - 63 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

217,710ریال 225,000ریال

-3%
زانو 90 درجه 20 فرشید

زانو 90 درجه 20 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

39,478ریال 40,800ریال

-3%
زانو 90 درجه 25 فرشید

زانو 90 درجه 25 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

62,313ریال 64,400ریال

-3%
زانو 90 درجه 32 فرشید

زانو 90 درجه 32 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

100,630ریال 104,000ریال

-3%
زانو 90 درجه 40 فرشید

زانو 90 درجه 40 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

199,326ریال 206,000ریال

-3%
زانو 90 درجه 50 فرشید

زانو 90 درجه 50 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

365,753ریال 378,000ریال

-3%
زانو 90 درجه 63 فرشید

زانو 90 درجه 63 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

599,912ریال 620,000ریال

-3%
زانو 45 درجه 20 فرشید

زانو 45 درجه 20 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

39,381ریال 40,700ریال

-3%
زانو 45 درجه 40 فرشید

زانو 45 درجه 40 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

175,136ریال 181,000ریال

-3%
زانو 45 درجه 50 فرشید

زانو 45 درجه 50 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

298,988ریال 309,000ریال

-3%
زانو 45 درجه 63 فرشید

زانو 45 درجه 63 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

481,865ریال 498,000ریال

-3%
زانو چپقی 90 درجه 20 فرشید

زانو چپقی 90 درجه 20 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

47,412ریال 49,000ریال

-3%
زانو چپقی 90 درجه 25 فرشید

زانو چپقی 90 درجه 25 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

61,926ریال 64,000ریال

-3%
زانو چپقی 45 درجه 20 فرشید

زانو چپقی 45 درجه 20 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

49,348ریال 51,000ریال

-3%
زانو چپقی 45 درجه 25 فرشید

زانو چپقی 45 درجه 25 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

65,797ریال 68,000ریال

-3%
زانو چپقی 45 درجه 32 فرشید

زانو چپقی 45 درجه 32 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

118,047ریال 122,000ریال

-3%
زانو تبدیل 20 - 25 فرشید

زانو تبدیل 20 - 25 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

63,862ریال 66,000ریال

-3%
زانو تبدیل 25 - 32 فرشید

زانو تبدیل 25 - 32 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

100,630ریال 104,000ریال

-3%
سه راه کنج 20 فرشید

سه راه کنج 20 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

69,667ریال 72,000ریال

-3%
سه راه کنج 25 فرشید

سه راه کنج 25 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

89,987ریال 93,000ریال

-3%
سه راه مساوی 20 فرشید

سه راه مساوی 20 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

55,831ریال 57,700ریال

-3%
سه راه مساوی 25 فرشید

سه راه مساوی 25 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

78,763ریال 81,400ریال

-3%
سه راه مساوی 32 فرشید

سه راه مساوی 32 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

128,691ریال 133,000ریال

-3%
سه راه مساوی 40 فرشید

سه راه مساوی 40 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

234,159ریال 242,000ریال

-3%
سه راه مساوی 50 فرشید

سه راه مساوی 50 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

401,554ریال 415,000ریال

-3%
سه راه مساوی 63 فرشید

سه راه مساوی 63 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

788,594ریال 815,000ریال

نمایش 1 تا 50 از 195 (4 صفحه)